ДГ №140 "Зорница"
Детска градина в град София, район Кремиковци

Документи

Прикачени документи

Отчет бюджет от 01.01 до 31.12.2022г.
Правилник за дейността на ДГ 140-актуализиран
Отчет за периода от 01.01 до 30.09.2022г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието -ДГ140
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи
Годишен план на ДГ 140 за учебна 2022-2023г
Програма за превенция на ранното напускане в образователната институция
План за квалификационна дейност за учебната 2022-2023г
Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детска градина
Стратегия за развитие за периода 2020-2024г..pdf
Отчет бюджет от 01.01.2022г.до 31.03.2022г.
Годишен финансов отчет за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.
План за превенция и интервенция на тормоза и насилието
Етичен кодекс на училищната общност в ДГ №140
Годишен план за уч.2021-2022г.
Стратигия за развитие на ДГ №140 за периода 2020-2024г.
Информирано съгласие
Заповед_18.12.2020г.
План за дейности и финансиране за период 2020-2024
Уведомление за домашен отпуск поради създалата се епидемиологична обстановка
Уведомление за домашен отпуск за яслена,I и II група
Уведомление за домашен отпуск за Подготвителна група
Годишен план за дейнстта на ДГ №140 „Зорница“ за уч. 2020 / 2021год.
Брой и седмично разпределение на педагогическите ситуации на Подготвителна група за учебната 2019/2020г.
Брой и седмично разпределение на педагогическите ситуации на Втора група за учебната 2019/2020г.
Брой и седмично разпределение на педагогическите ситуации на Първа група за учебната 2019/2020г.
Програмна система за учебната 2019/2020г.
Правилник за дейността на ДГ № 140 Зорница за учебната 2019-2020г
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на образователната система
Мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2019-2020г.
Етичен кодекс на училищната общност в ДГ №140 Зорница
Етичен кодекс на работещите с деца
Стратегия за развитие на ДГ 140 „Зорница“ за периода 2016 -2020 г.
План за дейностите и финансиране по изпълнение на стратегията за развитие за периода 2016-2020 г.
Организация на учебния ден в Яслена група за учебната 2018-2019 г.
Организация на учебния ден в Четвърта група за учебната 2018-2019 г.
Организация на учебния ден в Трета група за учебната 2018-2019 г.
Организация на учебния ден в Първа група за уч.2018-2019 г.
Необходими изследвания за постъпване в Детската градина
Етичен кодекс на работещите с деца
Заявление лято
Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги
Приложение 1 - Карта на услугите
Регистър Булстат